ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Opdrachtnemer: Frits Timmermans : Frits@Work, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 81515405
 2. 2. Opdrachtgever: degene met wie Frits@Work een overeenkomst is aangegaan.
 3. 3. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.
 4. 4. Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 

 1. 1. Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 1. 2. Offertes van de opdrachtnemer zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.
 2. 3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 1. 4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisen van goed vakmanschap uit.
 1. 2. In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 2. 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. 6. Wanneer opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 5: Geheimhouding en Privacy

 1. 1. Gesprekken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
 1. 2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst(en) met opdrachtgever alle gegevens en kennis van opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met opdrachtgever zijn verstrekt, geheim houden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever  verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte diensten.
 1. 2. Opdrachtgever ma zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 2. 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

 

Artikel 7: Prijzen en kosten

 1. 1. Alle prijzen die de opdrachtnemer hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten als reiskosten.
 1. 2. Andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door opdrachtnemer vastgesteld op de werkelijk bestede uren. 
 3. 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. 5. Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert voor zijn diensten zijn kenbaar gemaakt aan opdrachtgever voorafgaand aan opdracht, kan opdrachtnemer te allen tijde wijzigen.
 5. 6. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met betaling die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 6. 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen prijzen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.
 7. 8. Opdrachtnemer is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 8. 9. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij de opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet afgeweken kan worden, zijn overeengekomen.
 9. 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen dient opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 10. 11. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

 

 Artikel 8: Betaling 

 1. 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum opdrachtgever, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 1. 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.
 2. 3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer.
 3. 4. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
 4. 5. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
 5. 6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. 7. Wanneer opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingverplichting heeft voldaan. 
 7. 8. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te betalen.
 8. 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Garantie 

 1. 1. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer met een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de opdrachtnemer enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 1. 1. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 1. 2. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 500,-.
 3. 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zon geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 4. 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 5. 6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.
 6. 7. Indien opdrachtgever een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

 1. 1. Bij annulering door opdrachtgever, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd..
 1. 2. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.
 2. 3. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 1. 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 2. 3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 13: Geschillenbeslechting 

 1. 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 1. 2. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 2. 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in een van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in de redelijkheid van de opdrachtnemer kan worden verlangd.
 1. 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend- gerekend:  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van derde; onverwachte stroom,- elektriciteit, – internet-, computer en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen
 2. 3. Indien zien een overmachtsituatie voordoet waardoor opdrachtnemer 1 of meerdere verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort tot dat de opdrachtnemer er weer aan kan voldoen.
 3. 4. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. 5. De opdrachtnemer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 15: Wijziging algemene voorwaarden.

 1. 1. Opdrachtnemer, Frits@Work, is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 1. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd. 
 2. 3. Grote inhoudelijk wijzigingen zal opdrachtnemer zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever bespreken.

 

Opgesteld 5 februari 2021

 

Neem contact op

15 + 10 =